Convocatòria pública per a l'elecció i designació de Jutge o Jutgessa de Pau

Última revisió 07-06-2023 19:26
07/06/2023

L'Ajuntament de Súria ha publicat la convocatòria pública per a l’elecció i designació de nou Jutge o Jutgessa de Pau. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent en un termini de vint dies hàbils a partir d’aquest dimecres 7 de juny.

La convocatòria va ser publicada ahir dimarts 6 de juny en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Les sol·licituds s’han d’adreçar al Registre Electrònic i/o General de l’Ajuntament de Súria, fent constar les dades personals i el fet que no s’incorre en cap de les circumstàncies d’incapacitat i/o incompatibilitat que estableix la normativa vigent.

Les persones aspirants han de complir les següents condicions legals:

  • Tenir la nacionalitat espanyola i ser major d’edat.
  • Estar en possessió, com a mínim, del títol de certificat d’estudis primaris o equivalent.
  • No estar incurs/a en cap de les causes d’incapacitat a què es refereix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
  • No estar incurs/a en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades en l’article 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny.
  • Residir al municipi de Súria.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada pel currículum, fotocòpia del DNI i certificat negatiu del Registre de penats i rebels.

Un cop rebudes totes les sol·licituds, el Ple Municipal aprovarà la proposta de Jutge o Jutgessa de Pau, que serà tramesa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per efectuar el nomenament corresponent.

  • Enllaç a l’edicte de convocatòria pública per a l’elecció o designació de Jutge/Jutgessa de Pau de Súria: Enllaç.