Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) atén les consultes generals sobre els tràmits municipals, recull els suggeriments dels ciutadans i ciutadanes, i adreça aquesta informació a l’àrea municipal que pertoqui.

Els principals serveis de l'OAC són els següents:

 • Atenció telefònica general.
 • Registre de documentació.
 • Recepció d’instàncies.
 • Tràmits d’empadronament.
 • Tràmits sobre censos i participació electoral.
 • Lliurament de documentació diversa.
 • Recepció presencial de queixes i suggeriments.
 • Informació general sobre processos selectius, convocatòries públiques, fires, etcètera.
 • Tràmits sobre el cementiri municipal.
 • Tràmits relacionats amb l’àrea d’Hisenda.
  • Cobrament d’impostos i taxes municipals.
  • Bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) per a famílies nombroses.
  • Declaració de plusvàlua (impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, IIVTNU).
  • Domiciliació bancària dels tributs municipals.
  • Sol·licitud de bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles de més de 25 anys.
  • Sol·licitud de certificat d’impostos i béns.
  • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles agrícoles.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles històrics.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per minusvàlua.
  • Sol·licitud de fraccionament i ajornament de tributs municipals.
 • Tramitacions de l’Oficina del Consumidor.
 • Tràmits de sol·licituds de recollida de voluminosos.
 • Tràmits sobre el mercat Suriatrastos.
 • Cens d’animals.
 • Tràmits de sol·licitud de crema de restes vegetals.
 • Recepció de missatges enviats a través de l’adreça electrònica municipl (suria@suria.cat).

DADES DE CONTACTE

- Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres feiners: de 9.00 a 14.00 h. Dijous feiners: de 16.00 a 18.30 h (excepte vigílies de festiu, juliol, agost i fins al 15 de setembre).

- Adreça: planta baixa de la Casa de la Vila (carrer Ernest Solvay, 13. 08260-Súria).

- Plànol d'ubicació: Enllaç

- Telèfon: 93.868.28.00.

- Fax: 93.868.29.31.

- Correu electrònic: suria@suria.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-09-2019 12:55