Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, format per l’alcalde i els quatre tinents d’alcalde de la corporació.
 
Les seves competències, delegades per l’Alcaldia o pel Ple Municipal, són les següents:
  • Concessió i control de llicències d’obres i activitats.
  • Control d’autoritzacions d’obres i activitats en règim de comunicació.
  • Disciplina urbanística.
  • Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat.
  • Imposició de sancions per les infraccions de les ordenances municipals, tret dels casos en què aquesta facultat s’atribueixi al ple.
  • Aprovació de contractacions i concessions que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 6.010.121,04 euros. Aprovar projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost municipal.
  • Adquisició de béns i drets d’un valor que no superi el 10% dels recursos ordinari del pressupost ni 3.005.060,52 euros, i alienar patrimoni que no superi l’esmentat percentatge i les limitacions previstes en béns mobles i immobles.
  • Imposició de sancions relacionades amb les competències municipals.
  • Sorteig de membres de les meses electorals.
La Junta de Govern Local es reuneix amb caràcter setmanal, tret dels períodes vacacionals.
  • Actes de la Junta de Govern: Enllaç
Tel. 93.868.28.00Fax 93.868.29.31W. www.suria.catA/e. imatge emailCarrer Ernest Solvay, 13Súria08260